Štatút súťaže „Mitická ťa odmení“

I.           Základné ustanovenia

1.          Tento Štatút reklamnej súťaže „Mitická ťa odmení“ (ďalej len „Súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút“).

2.          Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3189/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

3.          Usporiadateľ vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.

4.          Súťaž bude prebiehať v termíne od 7.7.2017 do 16.10.2017 (ďalej len „Trvanie Súťaže“). Registrácia je možná od 7.7.2017 do 15.10.2017 a najneskôr do 7 dní od nákupu. Žrebovanie bude prebiehať od 31. kalendárneho týždňa do 40. kalendárneho týždňa, pričom posledné žrebovanie prebehne 16.10.2017.

5.          Účelom Súťaže je marketing novo uvedených produktov Usporiadateľa v úzkom súvise s podporou pitného režimu osôb počas teplého obdobia roka. Produktom Usporiadateľa sa rozumie ktorýkoľvek produkt uvedený v bode 5. článku IV. tohto Štatútu (ďalej len „Produkt“).

6.          Tento Štatút je k dispozícii na internetovej stránke Súťaže www.miticka.eu/sutaz (ďalej len „Stránka Súťaže“), a taktiež aj v samotnom sídle Usporiadateľa.

7.          Súťaž môže byť uvádzaná aj pod alternatívnymi názvami alebo sprievodnými sloganmi ako napr. „Vyhraj s Mitickou ochutenou“.

II.          Účastníci

1.          Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 15 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej len „Účastník“).

2.          Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa, členovia komisie (osoby žrebujúce víťazov Súťaže (ďalej len „Komisia“)), ani blízke osoby členov komisie.

3.          V prípade, pokiaľ dôjde k zapojeniu sa do Súťaže osobou, ktorá nie je oprávnená sa jej zúčastniť, bude takáto osoba vylúčená a to aj po vyžrebovaní výhry (napr. Usporiadateľ žrebuje iného Účastníka, prípadne je takýto Účastník povinný výhru vrátiť).

4.          Účastník je oprávnený zúčastniť sa Súťaže aj opakovane, pričom v jednotlivej registrácii je možné zaregistrovať najviac 126 súťažných čísel, t.j. 126 registrovaných Produktov.

5.          Každý Účastník si hradí sám náklady spojené so zapojením sa do Súťaže.

III.        Predmet výhry

1.          Výhrou v Súťaži budú nasledovné predmety:

a)          1 x automobil Citroen C3, FEEL Pure Tech 60kW/82k v základnej konfigurácii podľa http://www.citroen.sk/vozidla/citroen/novy-citroen-c3.html a farbe podľa dostupnosti (ďalej len „Automobil“),

b)          5 x Mestský elektrobicykel e-JASMINE 3SPD v konfigurácii podľa http://mayo.eu.sk/index.php/en/home/bicykle/ebike a farbe podľa dostupnosti (ďalej len „Bicykel“),

c)          18 x Víkendový pobytový balíček na 2 noci pre 2 osoby vo Wellnes Hotel Elizabeth v Trenčíne, a to http://www.hotelelizabeth.sk/sk/pobytove-balicky-romanticky-vikend v termíne podľa obsadenosti hotela (ďalej len „Pobyt“), a

d)          55x pitný režim obsahujúci 12 balení Produktu (ďalej len „Pitný režim“).

2.          Výhra sa bude žrebovať a rozdeľovať v jednotlivých kalendárnych týždňoch podľa rozpisu uvedeného nižšie a po častiach, t.z. že celkovo dôjde 79 x (slovom sedemdesiatdeväť krát) k žrebovaniu o každý jednotlivý predmet výhry a k vyžrebovaniu výhercu.

3.          Vizualizácia výhry na propagačných materiáloch k Súťaži a Stránke Súťaže má len indikatívny charakter a najmä farebné vyhotovenie sa môže líšiť od poskytnutej výhry.

IV.        Pravidlá Súťaže

1.          Okrem splnenia podmienok pre postavenie Účastníka podľa čl. II tohto Štatútu je podmienkou účasti v Súťaži najmä:

(i)          registrácia elektronická – vyplnenie a odoslanie súťažného formulára na Stránke Súťaže (ďalej len „Formulár“), a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu tak, ako je uvedené nižšie, alebo

(ii)         registrácia poštová – zaslanie kópie Pokladničného bloku s uvedením mena, priezviska, bydliska a telefónneho čísla poštovou dopravou a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov spolu s prehlásením, že „zaslaním pokladničného bloku dáva účastník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu článku VII. Štatútu Súťaže“.

2.          Formulár obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu Účastníka, t.j. meno, priezvisko, email, DKP číslo pokladničného bloku (ďalej len „Pokladničný blok“) a počet zakúpených Produktov.

3.          Po registrácii bude Účastníkovi pridelené unikátne súťažné číslo alebo čísla, ktoré vstupujú do žrebovania o výhry.

4.          Účastník sa zúčastňuje žrebovania s toľkými súťažnými číslami, koľko Produktov zakúpil a uviedol pri registrácii.

5.          Produktom sa rozumie akýkoľvek z nasledovných tovarov – fliaš ochutenej a neochutenej prírodnej minerálnej vody Mitická vyrábaných Usporiadateľom:

(i)          Mitická Pomaranč 1,5 L (EAN: 8586007290139)

(ii)         Mitická Malina 1,5 L perlivá (EAN: 8586007290023)

(iii)        Mitická 1,5 L tichá (EAN: 8586007291501)

(iv)        Mitická 1,5 L jemne perlivá (EAN: 8586007291402)

(v)         Mitická 1,5 L perlivá (EAN: 8586007291501)

(vi)        Mitická 0,5 L tichá (EAN: 8586007291013)

(vii)       Mitická 0,5 L jemne perlivá (EAN: 8586007291518)

(viii)      Mitická 0,5 L perlivá (EAN: 8586007291419)

Vizuál jednotlivých Produktov, s ktorými je možné zúčastniť sa Súťaže, sa nachádza na konci tohto Štatútu.

6.          Žrebovanie prebieha v nasledujúcich termínoch počas Trvania Súťaže, pričom sa v každom jednotlivom žrebovaní žrebuje výherca nasledovných predmetov výhry:

(i)          31. kalendárny týždeň: 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(ii)         32. kalendárny týždeň: 1x Bicykel, 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(iii)        33. kalendárny týždeň: 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(iv)        34. kalendárny týždeň: 1x Bicykel, 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(v)         35. kalendárny týždeň: 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(vi)        36. kalendárny týždeň: 1x Bicykel, 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(vii)       37. kalendárny týždeň: 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(viii)      38. kalendárny týždeň: 1x Bicykel, 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(ix)        39. kalendárny týždeň: 2x Pobyt, 5x Pitný režim,

(x)         40. kalendárny týždeň: 1x Bicykel, 5x Pitný režim,

(xi)        41. kalendárny týždeň: bez žrebovania,

(xii)       16.10.2017: 1x Automobil, 5x pitný režim.

7.          Účastník sa zúčastňuje Súťaže a všetkých žrebovaní so všetkými registrovanými číslami počas Trvania Súťaže, s výnimkou súťažného čísla, ktoré už bolo úspešne vyžrebované ako výherné.

8.          Účastník sa zúčastňuje Súťaže a jednotlivého žrebovania s akýmkoľvek Pokladničným blokom Produktu zakúpeného a registrovaného v čase od 7.7.2017 do 15.10.2017.

9.          Účastník je povinný registrovať Pokladničný blok najneskôr do 7 dní od nákupu.

10.       Účastník je oprávnený zúčastniť sa Súťaže len s jedinečným Pokladničným blokom, ktorý nemôže registrovať iný Účastník, v opačnom prípade platí len prvá registrácia Pokladničného bloku. Zároveň platí, že do Súťaže môže byť zaradený len Pokladničný blok z maloobchodného predaja – t.j. spotrebiteľského nákupu u koncového predajcu.

11.       V prípade, že výhrou bude predmet, pre vlastníctvo alebo používanie ktorého je nevyhnutné dosiahnuť plnoletosť a Účastník ju v čase prevzatia nedosiahne, platí, že môže dôjsť k dohode tak, aby bola výhra odovzdaná aj v prospech zákonného zástupcu Účastníka alebo využitá aj zákonným zástupcom Účastníka. V prípade, že takáto dohoda by nebola dosiahnutá, pričom pre využitie výhry je to nevyhnutné, môže Usporiadateľ jednostranne rozhodnúť o odovzdaní výhry v prospech zákonného zástupcu Účastníka, pokiaľ s tým zákonný zástupca súhlasí.

12.       Zúčastnením sa v Súťaži Účastník vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmto Štatútom.

13.       Usporiadateľ si vyhradzuje právo v sporných prípadoch (napr. posúdenie splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou.

V.         Vyhodnotenie Súťaže

1.          Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť termíny žrebovania.

2.          Do žrebovania budú zaradení len tí Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu.

3.          Žrebovanie výhry uskutoční Usporiadateľ elektronicky, náhodným výberom výhercu z databázy súťažných čísiel zaradených do žrebovania.

4.          Na žrebovanie dohliada Komisia zostavená z vybraných členov predstavenstva a zamestnancov Usporiadateľa.

5.          Žrebuje sa pre každú výhru vždy jeden (1) výherca a jeden (1) náhradník.

6.          Výherca bude zverejnený na Stránke Súťaže a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby najneskôr v lehote 7 dní zaslal na e-mailovú adresu Usporiadateľa Pokladničný blok, prostredníctvom ktorého sa registroval a oznámil adresu pre zaslanie výhry alebo dohodol sa na osobnom prevzatí výhry v sídle Usporiadateľa. Pri osobnom prevzatí výhry je preukázanie Pokladničného bloku podmienkou pre uplatnenie výhry. Preukázaný a registrovaný Pokladničný blok sa musia obsahovo zhodovať.

7.          Výherca stráca právo na uplatnenie výhry a na jeho miesto nastupuje vyžrebovaný náhradník, pokiaľ by z akýchkoľvek dôvodov nedošlo k prevzatiu výhry alebo by výherca nespĺňal podmienky pre zúčastnenie sa v Súťaži alebo prevzatie výhry alebo nedošlo k preukázaniu Pokladničného bloku podľa predchádzajúceho bodu. Náhradník je povinný uplatniť si výhru rovnakým spôsobom ako výherca, na ktorého miesto nastupuje. Pokiaľ nesplní ani náhradník podmienky pre uplatnenie výhry, Usporiadateľ vykoná opätovné žrebovanie.

8.          Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne Účastníkovi v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, odmietnutím, zrieknutím sa, porušením podmienok Súťaže, keď aj neúmyselným, alebo nevyužitím výhry.

VI.        Odovzdanie výhry a jej režim

1.          Usporiadateľ odovzdáva výhru doručením na adresu uvedenú výhercom alebo osobne v sídle Usporiadateľa. Voľba je na výhercovi a podľa povahy výhry aj na Usporiadateľovi.

2.          V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP“) výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR.

3.          Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať, ani účasť v Súťaži.

4.          Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.

5.          Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vady výhry alebo škodové nároky v súvislosti s užívaním výhry je výherca povinný uplatniť si u predajcu predmetu výhry, prípadne výrobcu.

VII.      Ochrana osobných údajov a osobnosti

1.          Účastník udeľuje registráciou v Súťaži Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu 3 mesiacov po ukončení Trvania súťaže na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu:

a)          meno, priezvisko, e-mailový kontakt a meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo na účely registrácie a žrebovania v Súťaži, a

b)          meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely odovzdania výhry,

pričom s osobnými údajmi Účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

2.          Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 Zákona požadovať na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, ako aj žiadať opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa alebo e-mailovú adresu Usporiadateľa miticka@miticka.eu. Účastník zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa Zákona. Prevádzkovateľom v zmysle Zákona je Usporiadateľ. Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje žiadnej tretej osobe, osobné údaje nebudú zverejňované s výnimkou zverejnenia podľa bodu 5. tohto článku a nebude vykonávať cezhraničný prenos spracovaných osobných údajov do tretích krajín. V prípade, ak nastane v súvislosti so spracovávaním osobných údajov oznamovacia povinnosť Usporiadateľa voči dotknutej osobe, túto si splní aj uverejnením na Stránke Súťaže.

3.          V prípade odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov pred vyhodnotením Súťaže, stráca takýto Účastník oprávnenie zúčastniť sa Súťaže.

4.          Účastník udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému kontaktovaniu pre účely odovzdania výhry.

5.          Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska v súvislosti so zverejnením výhercov v Súťaži na Stránke Súťaže, pričom tento súhlas udeľuje bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

6.          V prípade voľby pri registrácii môže Účastník vysloviť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním marketingových správ prostredníctvom e-mailov na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Pôvodcom týchto e-mailov bude Usporiadateľ a e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter o produktoch a aktivitách Usporiadateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto správ môže Účastník oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Usporiadateľovi na adresu miticka@miticka.eu alebo prostredníctvom hyperlinku v jednotlivej e-mailovej správe.

VIII.     Záverečné ustanovenia

1.          V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k Súťaži a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.

2.          V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Štatútu Súťaže a na posunutie, prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkcionality. Takúto zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

3.          Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.6.2017.

Vizuál Produktov