Všetko je pod kontrolou

Mitickú Vám prináša spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s.

Výroba a plnenie minerálnych vôd je naším hlavným predmetom činnosti.

Náša spoločnosť je certifikovaná v nasledovných oblastiach:

    • BS OHSAS 18001: 2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciPolitika BOZP
    • ISO 14001: 2015 Systémy enviromentálneho manažérstvaEnviromentálna politika

Držíme sa princípov

  • Dodržiavame záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.
  • V starostlivosti o životné prostredie uplatňujeme v prvom rade preventívne opatrenia s cieľom vyhnúť sa, redukovať a zmierniť nepriaznivé následky na životné prostredie.
  • V rozvojových programoch a programoch ochrany životného prostredia uplatňujeme princíp trvalého zlepšovania spoločnosti vo vzťahu k ochrane životného prostredia.
  • Presadzujeme používanie vstupných surovín a pomocných látok s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie.
  • Systematickým školením zamestnancov v oblasti environmentálneho manažmentu neustále rozvíjame environmentálne povedomie všetkých zamestnancov spoločnosti.
  • Informujeme verejnosť, štátnu správu a samosprávu o našich aktivitách v riešení otázok ochrany životného prostredia a dosahovaných výsledkoch.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast