Štatút súťaže „S chuťou na výlet“

I. Základné ustanovenia

 1. Tento Štatút propagačnej súťaže „S chuťou na výlet“ (ďalej len „Súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút“).
 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3189/B (ďalej len „Usporiadateľ“).
 3. Usporiadateľ vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Účelom Súťaže je propagácia produktov Usporiadateľa pre podporu ich predaja, pričom platby uskutočnené za účelom zakúpenia produktov a zapojenia sa do Súťaže nie sú vkladom. Produktom Usporiadateľa sa rozumie ktorýkoľvek produkt uvedený v bode 5. článku IV. tohto Štatútu (ďalej len „Produkt“).
 5. Súťaž bude prebiehať v termíne od 1.4.2019 do 30.4.2019 (ďalej len „Trvanie Súťaže“) iba v predajniach potravín spoločnosti BILLA s.r.o. označených ako „BILLA“. Registrácia do Súťaže je možná od 1.4.2019 až do 30.4.2019 23:59:59h. Žrebovanie bude prebiehať v období od 1.5.2019 do 8.5.2019.
 6. Tento Štatút je k dispozícii na internetovej stránke Súťaže www.miticka.eu/navylet (ďalej len „Stránka Súťaže“), a taktiež aj v samotnom sídle Usporiadateľa.
 7. Súťaž môže byť uvádzaná aj pod alternatívnym názvom „S Mitickou na výlet“.

II. Účastníci

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 16 rokov a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej len „Účastník“).
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa, členovia komisie (osoby žrebujúce víťazov Súťaže (ďalej len „Komisia“)), ani blízke osoby členov Komisie.
 3. V prípade, pokiaľ dôjde k zapojeniu sa do Súťaže osobou, ktorá nie je oprávnená sa jej zúčastniť, bude takáto osoba vylúčená, a to aj po vyžrebovaní výhry (napr. Usporiadateľ žrebuje iného Účastníka, prípadne je takýto Účastník povinný výhru vrátiť).
 4. Každý Účastník si hradí sám náklady spojené so zapojením sa do Súťaže.

III. Predmet výhry

 1. Výhry v Súťaži budú nasledovné:
  1. 1 x Batoh Fjällräven RE-KÅNKEN (ďalej len „Batoh“),
  2. 1 x Stan ZAJO Montana 3 Tent (ďalej len „Stan“),
  3. 1 x Turistické GPS hodinky Suunto Traverse AMBER (ďalej len „Hodinky“),
 2. Vizualizácia výhry na propagačných materiáloch k Súťaži a Stránke Súťaže má len indikatívny charakter a najmä farebné vyhotovenie sa môže líšiť od skutočnej výhry.

IV. Pravidlá Súťaže

 1. Okrem splnenia podmienok pre postavenie Účastníka podľa čl. II tohto Štatútu je podmienkou účasti v Súťaži najmä registrácia elektronická – (i) vyplnenie a odoslanie súťažného formulára na Stránke Súťaže (ďalej len „Formulár“), pričom odoslaním Formulára dôjde zároveň k súhlasu s podmienkami Súťaže obsiahnutými v Štatúte, a (ii) udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu tak, ako je uvedené nižšie.
 2. Formulár obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu Účastníka, t. j. meno, priezvisko, email, telefónne číslo, čas, dátum a DKP číslo pokladničného bloku z predajne BILLA (ďalej len „Pokladničný blok“) a počet zakúpených Produktov.
 3. Po registrácii bude Účastníkovi pridelené unikátne súťažné číslo alebo čísla, ktoré vstupujú do žrebovania o výhry.
 4. Účastník sa zúčastňuje žrebovania s toľkými súťažnými číslami, koľko Produktov zakúpil a uviedol pri registrácii. V prípade, že súťažné číslo Účastníka nebude v príslušnom kalendárnom týždni vyžrebované, automaticky sa presúva do ďalšieho žrebovania až do ukončenia Súťaže.
 5. Produktom sa rozumie akýkoľvek z nasledovných tovarov – fliaš ochutenej minerálnej vody Mitická vyrábaných Usporiadateľom:
  • Mitická Citrón 1,5 L (EAN: 8586007290115)
  • Mitická Malina 1,5 L (EAN: 8586007290023)
  • Mitická Mango & Pomaranč 1,5 L (EAN: 8586007290191)
 1. Vizuál jednotlivých Produktov, s ktorými je možné zúčastniť sa Súťaže, sa nachádza na konci tohto Štatútu.
 2. Žrebovanie bude prebiehať v období od 1.5.2019 do 8.5.2019.
 3. Účastník sa zúčastňuje Súťaže a všetkých žrebovaní so všetkými registrovanými číslami počas Trvania Súťaže, s výnimkou súťažného čísla, ktoré už bolo úspešne vyžrebované ako výherné.
 4. Účastník sa zúčastňuje Súťaže a jednotlivého žrebovania s Pokladničným blokom, zakúpeného a registrovaného v čase od 1.4.2019 do 30.4.2019.
 5. Účastník je oprávnený zúčastniť sa Súťaže len s jedinečným Pokladničným blokom, ktorý nemôže registrovať iný Účastník, v opačnom prípade platí len prvá registrácia Pokladničného bloku. Zároveň platí, že do Súťaže môže byť zaradený len Pokladničný blok z maloobchodného predaja – t. j. spotrebiteľského nákupu u koncového predajcu v predajniach BILLA.
 6. V prípade, že výhrou bude predmet, pre vlastníctvo alebo používanie ktorého je nevyhnutné dosiahnuť plnoletosť a Účastník ju v čase prevzatia nedosiahne, platí, že môže dôjsť k dohode tak, aby bola výhra odovzdaná aj v prospech zákonného zástupcu Účastníka alebo využitá aj zákonným zástupcom Účastníka. V prípade, že takáto dohoda by nebola dosiahnutá, pričom pre využitie výhry je to nevyhnutné, môže Usporiadateľ jednostranne rozhodnúť o odovzdaní výhry v prospech zákonného zástupcu Účastníka, pokiaľ s tým zákonný zástupca súhlasí.
 7. Zúčastnením sa v Súťaži Účastník vyjadruje zároveň svoj súhlas s týmto Štatútom.
 8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo v sporných prípadoch (napr. posúdenie splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou.

V. Vyhodnotenie Súťaže

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť termíny žrebovania.
 2. Do žrebovania budú zaradení len tí Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu.
 3. Žrebovanie výhry uskutoční Usporiadateľ elektronicky, náhodným výberom výhercu z databázy súťažných čísiel zaradených do žrebovania.
 4. Na žrebovanie dohliada Komisia zostavená z vybraných členov predstavenstva a zamestnancov Usporiadateľa.
 5. Žrebuje sa pre každú výhru vždy jeden (1) výherca a jeden (1) náhradník.
 6. Výherca bude zverejnený na Stránke Súťaže a zároveň kontaktovaný Usporiadateľom na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii, aby najneskôr v lehote 30 dní zaslal na e-mailovú adresu Usporiadateľa Pokladničný blok, prostredníctvom ktorého sa registroval a oznámil adresu pre zaslanie výhry alebo osobne prevzal výhru v sídle Usporiadateľa. Pre prevzatie výhry je preukázanie Pokladničného bloku podmienkou pre uplatnenie výhry. Preukázaný a registrovaný Pokladničný blok sa musia obsahovo zhodovať.
 7. Výherca stráca právo na uplatnenie výhry a na jeho miesto nastupuje vyžrebovaný náhradník, pokiaľ by z akýchkoľvek dôvodov nedošlo k prevzatiu výhry alebo by výherca nespĺňal podmienky pre zúčastnenie sa v Súťaži alebo prevzatie výhry alebo nedošlo k preukázaniu Pokladničného bloku podľa predchádzajúceho bodu. Náhradník je povinný uplatniť si výhru rovnakým spôsobom ako výherca, na ktorého miesto nastupuje. Pokiaľ nesplní ani náhradník podmienky pre uplatnenie výhry, Usporiadateľ vykoná opätovné žrebovanie.
 8. Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá vznikne Účastníkovi v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, odmietnutím, zrieknutím sa, porušením podmienok Súťaže, keď aj neúmyselným, alebo nevyužitím výhry.

VI. Odovzdanie výhry a jej režim

 1. Usporiadateľ odovzdáva výhru doručením na adresu uvedenú výhercom alebo osobne v sídle Usporiadateľa alebo v sídle spoločnosti BILLA Bratislava – Centrála, Bajkalská 19/A, 82102 Bratislava. Voľba je na Usporiadateľovi.
 2. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP“) výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Usporiadateľ poskytne výhercovi informáciu o obstarávacej cene výhry.
 3. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať, ani účasť v Súťaži.
 4. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.
 5. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhry a akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhry. Akékoľvek vady výhry alebo škodové nároky v súvislosti s užívaním výhry je výherca povinný uplatniť si u predajcu predmetu výhry, prípadne výrobcu.

VII.    Ochrana osobných údajov a osobnosti

 1. Účastníkovi sa pred registráciou v Súťaži dáva na vedomie, že pre účely Súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov požadovaných vo Formulári pri registrácii a dávajú sa mu na vedomie Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov (ďalej len „Podmienky“), ktoré tvoria prílohu tohto Štatútu. Pre účasť v Súťaži je Účastník povinný udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok upravených v Podmienkach.
 2. V prípade odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením Súťaže, stráca takýto Účastník oprávnenie zúčastniť sa Súťaže.
 3. Účastník udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému kontaktovaniu pre účely odovzdania výhry.
 4. Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska v súvislosti so zverejnením výhercov v Súťaži na Stránke Súťaže, pričom tento súhlas udeľuje bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.
 5. Voľbou pri registrácii môže Účastník vysloviť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním marketingových správ prostredníctvom e-mailov na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Pôvodcom týchto e-mailov bude Usporiadateľ a e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter o produktoch a aktivitách Usporiadateľa. Takýto súhlas bude udelený po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Nesúhlas so zasielaním týchto správ môže Účastník oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Usporiadateľovi na adresu gdpr@miticka.eu alebo prostredníctvom hyperlinku v jednotlivej e-mailovej správe. Zároveň sa pre účely marketingovej komunikácie bude vyžadovať od Účastníka udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely za podmienok upravených v Podmienkach.

VIII.   Záverečné ustanovenia

 1. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k Súťaži a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.
 2. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci, si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkcionality. Takúto zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 3. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 31.03.2019.


Príloha – Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov

 1. Úvodné ustanovenia

Nižšie uvádza Usporiadateľ Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov (ďalej len „Podmienky“) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži.

V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte.

Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Účastník pred svojou účasťou v Súťaži musí udeliť súhlas s týmito Podmienkami, ktoré sú súčasťou Štatútu.

 • Účel spracovania

Účastník účasťou v Súťaži, t. j. registráciou – vyplnením a zaslaním Formuláru, prejavením súhlasu so Štatútom Súťaže berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok, pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže.

 • Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka je poskytnutie súhlasu Účastníka – dotknutej osoby, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje do Formulára poskytnúť a udeliť súhlas s ich spracúvaním, no v takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť osoby v Súťaži.

 • Rozsah spracúvaných osobných údajov

[pre účel účasť v Súťaži]

Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby boli spracúvané Usporiadateľom nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa

[pre účel odovzdania výhry]

V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Usporiadateľa, bude pre účely odovzdania výhry nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
 • Telefónne číslo

[pre účel marketingovej komunikácie]

Pokiaľ Účastník prejavil súhlas so zasielaním reklamných e-mailov, v takom prípade Usporiadateľ spracúva pre tento účel výlučne:

 • E-mailová adresa

Účastník nebude v súvislosti s marketingom predmetom profilovania alebo automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku individuálnym potrebám.

Poskytnuté údaje je možné meniť u Usporiadateľa oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr@miticka.eu.

 • Doba uchovávania

Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 3 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby žrebovania náhradníka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.

Osobné údaje spracúvané na účely marketingovej komunikácie budú spracúvané po dobu 5 rokov.

 • Ďalšie podmienky spracúvania

Usporiadateľ nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba.

Usporiadateľ nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ to nebude nevyhnutné na zabezpečenie Súťaže; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, prípadne účtovní, daňoví a právni poradcovia, atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre Usporiadateľa ako prevádzkovateľa spracovávať. Takýto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne podľa pokynov Usporiadateľa a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom ste súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov.

Usporiadateľ nebude vykonávať prenos spracúvaných údajov do tretích krajín.

Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených prípadoch a v zákonom stanovenom rozsahu osobné údaje poskytovať len v zákonom stanovenom rozsahu.

Usporiadateľ zverejní meno a priezvisko účastníka, ktorý sa stal výhercom, na svojom internetovom sídle, ako aj profile na stránke facebook.com pod www.facebook.com/mitickask/  a na instagram.com pod www.instagram.com/miticka_official.

 • Podmienky ochrany spracúvaných údajov

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. Usporiadateľ zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. Usporiadateľ využíva na prenos údajov na svojom portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Účastník uvedie sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie.

 • Práva Účastníka – dotknutej osoby

Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva:

a) právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Usporiadateľa kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania).

b) právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou.

c) právo na opravu údajov – Účastník má právo na to, aby Usporiadateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

d) právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Usporiadateľom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Usporiadateľa o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné.

f) právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní na účely priameho marketingu.

g) spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – prípade, že s Usporiadateľom nadviaže Účastník kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, uloží Usporiadateľ oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, poštovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Usporiadateľ obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody.

h) právo na sťažnosť – Účastník má právo podať Usporiadateľovi sťažnosť vo veci spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

9.      Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka

Za účelom uplatnenia práv účastníka v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, resp. v prípade potreby kontaktu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môže Účastník kontaktovať Usporiadateľa elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@miticka.eu alebo poštou na adrese Usporiadateľa uvedenej v Štatúte.