Štatút súťaže „Súťaž o 50 fliaš Mitická ochutená 1,5L!“

 

 1. Základné ustanovenia
 2. Tento Štatút reklamnej súťaže „Súťaž o 50 fliaš Mitická ochutená 1,5L!“ (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži.
 3. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3189/B (ďalej len „Spoločnosť„) a Elcop Bratislava, s.r.o., so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 35 783 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21279/B (ďalej len “Elcop”). Pri spoločnom uvedení oboch firiem ďalej len “obe spoločnosti”.
 4. Trenčianske min. vody a Elcop vyhlasujú túto Súťaž a vydávajú tento Štatút. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.
 5. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 13.09.2018 do 19.09.2018 (ďalej aj ako „Trvania súťaže“) s tým, že dňa 09.2018 prebehne žrebovanie víťazov súťaže v súlade s ustanoveniami tohto Štatútu.
 6. Tento Štatút je k dispozícii na internetovej stránke www.miticka.eu a www.slovenskefiremnehry.sk , a taktiež aj v samotnom sídle Spoločnosti.
 7. Spoločnosť Trenčianske min. vody je prevádzkovateľom podstránky sociálnej siete Facebook s názvom Mitická (@Mitická) a spoločnosť Elcop je prevádzkovateľom podstránky sociálnej siete Facebook s názvom Slovenské Firemné Hry(@SlovenskeFiremneHry), prostredníctvom, ktorých sprístupňuje aktuálňujú informácie o značke Mitická a Slovenské Firemné Hry a zároveň prostredníctvom ktorých bude súťaž komunikovaná verejnosti (ďalej aj ako „Podstránka Mitická“ a “Podstránka Slovenské Firemné Hry”).
 8. Účelom Súťaže je marketing produktov – prírodnej minerálnej vody spoločnosti v úzkom súvise s podporou pitného režimu osôb.
 9. O všetkých otázkach neupravených týmto Štatútom sú oprávnené rozhodovať obe spoločnosti, rozhodnutie spoločností vo veciach súťaže a účasti súťažiaceho v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu oboch spoločností v súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie oboch spoločností je konečné.

 

 1. Ustanovenia k priebehu súťaže
 2. Spoločnosti Trenčianske min. vody a Elcop zverejna počas Trvania súťaže prostredníctvom Facebook Podstránky Mitická a Podstránky Slovenské Firemné Hry súťažný post (príspevok) (ďalej len „súťažný post„): súťažný post (príspevok) (ďalej len „súťažný post„):

 

VYHRAJ 50 x Mitická OCHUTENÁ 1,5L

Súťaž pre vás pripravili Slovenské firemné hry a Mitická, ktorá je PARTNEROM PODUJATIA Slovenské firemné hry LETO v x-bionic@resort Šamorín 🙂

⏩  ⏩  ⏩Napíšte do komentára, na ktorú minerálnu vodu máte chuť. Mango & Pomaranč alebo Malina 😉. Šťastného výhercu vylosujeme a odmeníme 50 fľašami 1,5L tejto minerálky.

Komentáre posielajte do 19.9.2018. Losovanie prebehne 20.9.2018  ⏪  ⏪  ⏪
#miticka #slovenskefiremnehry #pitnyrezim #zdravie #mineralnavoda #odusoklepsiden

.

.

.

Pravidlá súťaže nájdete na: http://slovenskefiremnehry.sk/leto/statut-sutaze-s-miticka / a https://miticka.eu/sutaz-50-flias-miticka-ochutena-15l /

 

III.      Pravidlá súťaže

 1. Účastník súťaže musí odpovedať na súťažný post v súlade s jeho znením v čase Trvania súťaže. Odpoveď sa vykoná spôsobom určeným v prostredí sociálnej siete Facebook pre komentovanie súťažného postu.
 2. Dňa 19.09.2018 o 23.59 hod. sa súťaž končí s tým následkom, že primárne Trenčianske min. vody a Elcop stiahnu sprístupnený súťažný post z Podstránky Mitická a Podstránky Slovenské Firemné Hry alebo v prípade jeho nestiahnutia každá odpoveď na súťažný post už nebude zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu a pri každom takomto verejnom zdieľaní súťažného postu okamihom uplynutia času podľa tohto odseku osobe, ktorá ho vykonala nevzniká právo byť zaradený do procesu výberu víťaza súťaže.
 3. Pre odstránenie informácií platí, že spoločnosti budú prihliadať len na odpovede uverejnené pod súťažným postom zverejneným na oboch Podstránkach v čase ukončenia súťaže a existujúce na Podstránke Mitická a Podstránke Slovenské Firemné Hry v čase priebehu žrebovania.
 4. Tento Štatút sú obe spoločnosti oprávnené priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek škody.
 5. Obe spoločnosti si vyhradzujú právo zmeniť termíny žrebovania.
 6. Obe spoločnosti vyhlasujú, že Facebook, resp. jeho prevádzkovateľ, nemá nič spoločné s touto súťažou.

 

 1. Účasť v súťaži
 2. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok veku, je  spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie v Slovenskej republike, ktorá má v sociálnej sieti Facebook zriadený svoj profil a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo aj „účastník“).
 3. Súťažiacim sa stáva osoba podľa čl. IV bodu 1 tohto Štatútu okamihom vykonania odpovede na súťažný post podľa tohto Štatútu a má právo byť zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu. Súťažiaci je v súťaži identifikovaný prostredníctvom označenia svojho profilu, ktorý použije pri odpovedi na súťažný post.
 4. Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže iba raz. Ak sa súťažiaci opakovane zapojí do súťaže s využitím rôznych profilov, ktoré budú ním vytvorené alebo mu bude umožnené tretími osobami použiť ich, stráca postavenie súťažiaceho a zároveň právo na výhru. V prípade odovzdania výhry takejto osobe a následného preukázania porušenia povinnosti podľa tohto bodu majú spoločnosti právo na vrátenie výhry.
 5. Súťažiaci nesmie k odpovedi uviesť informácie komerčného alebo nesúvisiace charakteru (odpoveď súťažiaceho musí byť v súlade s otázkou) so súťažným postom a nesmie uviesť informácie spôsobilé zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretích osôb.
 6. Obe spoločnosti si vyhradzujú právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila svojou odpoveďou k súťažnému postu podmienky uvedené v tomto Štatúte alebo iným spôsobom porušila podmienky uverené v tom Štatúte. Rovnako si spoločnosti vyhradzujú právo odstrániť alebo zablokovať odpoveď podľa predchádzajúcej vety a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie následkov tohto konania. Právo oboch spoločností domáhať sa nárokov vzniknutých z titulu tohto konania nie je vykonaním predmetných úkonov dotknuté.
 7. Obe spoločnosti nezodpovedajú za kroky prevádzkovateľa domény com, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zablokovaniu alebo odstráneniu odpovedí súťažiaceho.
 8. Súťažiacim nesmie byť zamestnanec Spoločnosti alebo blízka osoba zamestnanca Spoločnosti; pre definovanie blízkej osoby sa uplatnia primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 9. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas so znením tohto Štatútu a zaväzuje sa ho dodržiavať. Účasťou v súťaži sa rozumie uverejnenie odpovede na súťažný post.
 10. Každý súťažiaci si hradí sám náklady spojené so zapojením sa do súťaže.
 11. Obe spoločnosti si vyhradzujú právo v sporných prípadoch (posúdenie splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 12. Obe spoločnosti sú oprávnené aj počas súťaže priebežne kontaktovať súťažiacich a skontrolovať u nich splnenie podmienok stanovených Štatútom a následne postupovať podľa ustanovení tohto článku. Odmietnutie alebo opomenutie poskytnúť vysvetlenie obom spoločnostiam pri takejto kontrole sa považuje za porušenie podmienok tohto Štatútu.
 13. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
 14. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže nastanú také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť jednu zo spoločností; účasť súťažiaceho v súťaži zaniká doručením takéhoto oznámenia, ako aj zmazaním odpovede.

 

 1. Proces výberu víťaza súťaže a doručovanie výhry
 2. Dňa 20.09.2018 obe spoločnosti spoločne uskutočnia výber jedného víťaza súťaže, a to náhodným výberom formou žrebovania členmi komisie oboch spoločností s využitím elektronických prostriedkov
 3. Víťaz súťaže bude kontaktovaný spoločnosťou bezodkladne po tom, čo dôjde k jeho vyžrebovaniu, informovaný cestou správy jeho profil na stránke www.facebook.com, že spoločnosť Trenčianske min. vody požiada výhercu o splnenie podmienok Štatútu a doručenie adresy v Slovenskej republike, na ktorú má byť výhra víťazovi súťaže doručovaná. V prípade, ak víťaz súťaže neoznámi spoločnosti Trenčianske min. vody potrebné informácie do uplynutia jedného kalendárneho týždňa odo dňa odoslania informácie o výhre zo strany spoločnosti Trenčianske min. vody, ide o porušenie podmienok Štatútu a víťaz stráca právo na výhru v súťaži s tým, že obe spoločnosti si vyhradzujú právo výhru odovzdať vylosovanému náhradníkovi.
 4. Spoločnosť po doručení korešpondenčnej adresy víťaza súťaže v Slovenskej republike bude doručovať výhru s využitím nákladnej prepravy na náklady spoločnosti Trenčianske min. vody.
 5. Spoločnosť Trenčianske min. vody doručí výhru na určenú adresu na jeden závoz po vzájomnej dohode s víťazom.
 6. Obe spoločnosti nezodpovedajú za poškodenie výhry v priebehu jej prepravy k víťazovi súťaže a víťaz súťaže nemá právo domáhať sa akéhokoľvek náhradného plnenia v prípade poškodenia výhry. Obe spoločnosti zároveň nezodpovedajú za omeškanie pri doručovaní výhry z dôvodov na strane poštovej služby alebo kuriérskej služby.

 

 1. Ustanovenia k výhre
  1. Účasť v súťaži a ani výhra v súťaži nezakladá právo účastníka súťaže ani víťaza súťaže na akékoľvek finančné plnenie zo strany oboch spoločností. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať, ani účasť v Súťaži.
  2. Víťaz súťaže získa po splnení podmienok podľa tohto štatútu 50 ks prírodnej minerálnej vody v objeme 1,5 l, druhu podľa odpovede víťaza.
  3. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP„) výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR.
  4. Obe spoločnosti si v prípade potreby, najmä v prípade nemožnosti dodať výhru v podobe špecifikovanej hnuteľnej veci, vyhradzujú právo zmeniť rozsah a obsah výhry.
  5. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.

 

VII.    Ochrana osobných údajov a osobnosti

 1. Účastníkovi sa pred registráciou v Súťaži dáva na vedomie, že pre účely Súťaže je nevyhnutné spracúvanie jeho osobných údajov za podmienok v rozsahu podľa Podmienok spracúvania osobných údajov účastníkov (ďalej len „Podmienky“), ktoré tvoria prílohu tohto Štatútu. Pre účasť v Súťaži je súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok upravených v Podmienkach povinná.
 2. V prípade odvolania súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním údajov alebo žiadosťou o ich vymazanie pred vyhodnotením Súťaže, stráca takýto účastník oprávnenie zúčastniť sa Súťaže.
 3. Účastník udeľuje účasťou v Súťaži súhlas (i) k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených v Podmienkach, (ii) na zverejnenie svojho Facebook ID* a/alebo mena a priezviska, prípadne pseudonym (ak má takto označený svoj profil) na Podstránke Mitická a na internetovej stránke Spoločnosti v prípade výhry a (iii)súhlas ku kontaktovaniu prostredníctvom spracúvaných osobných údajov pre účely odovzdania výhry, pričom tento súhlas udeľuje bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať.

          * Facebook ID je číselný kód, ktorý je pridelený používateľovi sociálnej siete Facebook a slúži k jeho jednoznačnej identifikácii.

 

VIII.   Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 13.09.2018.
 2. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k Súťaži a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.
 3. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si spoločnosti vyhradzujú právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky Trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkcionality. Takúto zmenu obe spoločnosti vhodným spôsobom zverejnia.
 4. Zapojením sa do súťaže každý účastník súťaže vyjadruje súhlas s tým, že prevádzkovateľ stránky www.facebook.com, prostredníctvom ktorej je súťaž podľa týchto pravidiel realizovaná, voči nemu nemá žiadne záväzky.
 5. Spoločnosti zároveň vyhlasujú, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená zo strany Facebook, resp. prevádzkovateľom stránky www.facebook.com a nie je s ňou nijako spojená.

 

V Bratislave dňa 13.9.2018

Trenčianske minerálne vody, a. s.

ELCOP Bratislava, s.r.o.

Príloha – Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

Nižšie uvádza Usporiadateľ Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov (ďalej len „Podmienky“) Usporiadateľom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži.

 

V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte.

 

Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Účastník pred svojou účasťou v Súťaži musí udeliť súhlas s týmito Podmienkami, ktoré sú súčasťou Štatútu.

 

 1. Účel spracovania

 

Účastník účasťou v Súťaži, t.j. zapojením sa do Súťaže na Podstránke Mitická, prejavuje súhlasu so Štatútom Súťaže a berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže.

 

 1. Právny základ

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka je sledovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník je oprávnený uplatniť práva uvedené v článku 8. týchto podmienok v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (vrátane práva namietať spracúvanie osobných údajov), no v takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť účastníka v Súťaži.

 

 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov

 

[pre účel účasť v Súťaži]

Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Usporiadateľovi spracúval nasledujúce osobné údaje:

 

 • Facebook ID
 • Meno a priezvisko, prípadne pseudonym

 

[pre účel odovzdania výhry]

V prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Usporiadateľa, bude pre účely odovzdania výhry nevyhnutné, aby Účastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval nasledujúce osobné údaje:

 

 • Facebook ID
 • Meno a priezvisko, prípadne pseudonym
 • E-mailová adresa
 • Poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
 • Telefónne číslo

 

 

Poskytnuté údaje je možné meniť u Usporiadateľa oznámením prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr@miticka.eu.

 

 1. Doba uchovávania

 

Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 6 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby žrebovania náhradníka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.

 

 

 1. Ďalšie podmienky spracúvania

 

Usporiadateľ nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba.

 

Usporiadateľ nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ to nebude nevyhnutné na zabezpečenie Súťaže; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, prípadne účtovní, daňoví a právni poradcovia, atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre Usporiadateľa ako prevádzkovateľa spracovávať. Takíto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne podľa pokynov Usporiadateľa a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb a zároveň vždy v rámci rozsahu a doby, v akom ste súhlasili so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

Usporiadateľ nebude vykonávať prenos spracúvaných údajov do tretích krajín.

 

Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených prípadoch a v zákonom stanovenom rozsahu osobné údaje poskytovať len v zákonom stanovenom rozsahu.

 

Usporiadateľ zverejní Facebook ID, meno a priezvisko účastníka alebo jeho pseudonym, ktorý sa stal výhercom, na svojom internetovom sídle, ako aj Podstránke Mitická.

 

Vzhľadom na to, že Súťaž prebieha na platforme Facebook, tento môže byť, pokiaľ je to v zmysle GDPR a/alebo Zákona aplikovateľné, sprostredkovateľom na účely tam uverejnených informácií a údajov.

 

 1. Podmienky ochrany spracúvaných údajov

 

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. Usporiadateľ zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. Usporiadateľ využíva na prenos údajov na svojom portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Účastník uvedie sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie.

 

Usporiadateľ nezodpovedá a nemá dosah na mieru zabezpečenia platformy Facebook, ktorá ale poskytuje ochranu osobných údajov v zmysle svojich prevádzkových podmienok, s ktorými je každý používateľ platformy uzrozumený.

 

 1. Práva Účastníka – dotknutej osoby

 

Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva:

 

 1. právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Usporiadateľa kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania).

 

 1. právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou.

 

 1. právo na opravu údajov – Účastník má právo na to, aby Usporiadateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

 1. právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Usporiadateľom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 1. právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Usporiadateľa o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné.

 

 1. právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní na účely priameho marketingu.

 

 1. spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – prípade, že s Usporiadateľom nadviaže Účastník kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, uloží Usporiadateľ oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, poštovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Usporiadateľ obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody.

 

 1. právo na sťažnosť – Účastník má právo podať Usporiadateľovi sťažnosť vo veci spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

 

 1. Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka

 

Za účelom uplatnenia práv účastníka v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, resp. v prípade potreby kontaktu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov môže Účastník kontaktovať Usporiadateľa elektronicky na e-mailovej adrese gdpr@miticka.eu alebo poštou na adrese Usporiadateľa uvedenej v Štatúte.