Štatút súťaže „Súťaž o 60 fliaš Mitická ochutená 0,5L!“

Štatút súťaže „Súťaž o 60 fliaš Mitická ochutená 0,5L!“

 1. Základné ustanovenia
 1. Tento Štatút reklamnej súťaže „Súťaž o 60 fliaš Mitická ochutená 0,5L!“ (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži.
 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a.s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3189/B (ďalej len „Trenčianske min. vody„) a Elcop Bratislava, s.r.o., so sídlom Špaldová 16, 821 06 Bratislava, IČO: 35 783 516, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21279/B (ďalej len „Elcop“). Pri spoločnom uvedení oboch firiem ďalej len „obe spoločnosti“.
 3. Trenčianske min. vody a Elcop vyhlasujú túto Súťaž a vydávajú tento Štatút. Súťaž podľa tohto Štatútu nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani verejnou súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 29.03.2018 do 04.04.2018 (ďalej aj ako „doba trvania súťaže“) s tým, že dňa 05.04.2018 prebehne žrebovanie víťaza súťaže v súlade s ustanoveniami tohto Štatútu.
 5. Tento Štatút je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti www.miticka.eu a www.slovenskefiremnehry.sk  a taktiež aj v samotnom sídle spoločnosti Trenčianske min. vody.
 6. Trenčianske min. vody je prevádzkovateľom podstránky sociálnej siete Facebook s názvom Mitická (@Mitická) a Elcop je prevádzkovateľom podstránky sociálnej siete Facebook s názvom Slovenské Firemné  Hry(@SlovenskeFiremneHry), prostredníctvom, ktorých sprístupňuje aktuálňujú informácie o značke Mitická a Slovenské Firemné Hry a zároveň prostredníctvom ktorých bude súťaž komunikovaná verejnosti (ďalej aj ako „Podstránka Mitická“ a „Podstránka Slovenské Firemné Hry“).
 7. Účelom Súťaže je marketing produktov – prírodnej minerálnej vody spoločnosti v úzkom súvise s podporou pitného režimu osôb.
 8. O všetkých otázkach neupravených týmto Štatútom sú oprávnené rozhodovať Trenčianske min. vody a Elcop, rozhodnutie oboch spoločností vo veciach súťaže a účasti súťažiaceho v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu oboch spoločností v súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie spoločnosti je konečné.
 1. Ustanovenia k priebehu súťaže
 1. Trenčianske min. vody a Elcop zverejní po dobu trvania súťaže prostredníctvom facebook Podstránky Mitická a Podstránky Slovenské Firemné Hry súťažný post (príspevok) (ďalej len „súťažný post„):

POZOR SÚŤAŽ!

‼ Pitný režim športovcov počas Česko-Slovenských firemných hier na Štrbskom Plese tento víkend zabezpečoval PARTNER PODUJATIA MITICKÁ.

Aj pre vás pripravili Mitická a Česko-Slovenské firemné hry SÚŤAŽ o 60 FLIAŠ MITICKÁ OCHUTENÁ 0,5L‼️
⏩⏩⏩Napíšte do komentára číslo minerálnej vody, ktorú by ste chceli 1 (Mango&Pomaranč), 2 (Malina) a 1-dného výhercu vylosujeme a odmeníme 60 fľašami 0,5L tejto minerálky.

Komentáre posielajte do 4.4.2018. Losovanie prebehne 5.4.2018⏪ ⏪ ⏪

Štatút súťaže: www.miticka.eu a www.slovenskefiremnehry.sk 

 1. Účastníci súťaže musia odpovedať na súťažný post v súlade s jeho znením v čase doby trvania súťaže. Odpoveď sa vykoná spôsobom určeným v prostredí sociálnej siete Facebook pre komentovanie súťažného postu.
 2. Dňa 04.04.2018 o 23.59 hod. sa súťaž končí s tým následkom, že primárne Trenčianske min. vody a Elcop stiahnu sprístupnený súťažný post z Podstránky Mitická a Podstránky Slovenské Firemné Hry alebo v prípade jeho nestiahnutia každá odpoveď na súťažný post už nebude zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu a pri každom takomto verejnom zdieľaní súťažného postu okamihom uplynutia času podľa tohto odseku osobe, ktorá ho vykonala nevzniká právo byť zaradený do procesu výberu víťaza súťaže.
 3. Pre odstránenie informácií platí, že spoločnosť bude prihliadať len na odpovede uverejnené pod súťažným postom zverejneným na oboch Podstránkach v čase ukončenia súťaže a existujúce na Podstránke Mitická a Podstránke Slovenské Firemné Hry v čase priebehu žrebovania.
 4. Tento Štatút sú obe spoločnosti oprávnené priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek škody.
 5. Obe spoločnosti si vyhradzujú právo zmeniť termíny žrebovania.
 6. Obe spoločnosti vyhlasujú, že Facebook, resp. jeho prevádzkovateľ, nemá nič spoločné s touto súťažou.

 

III. Účasť v súťaži

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok veku, je  spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie v Slovenskej republike, ktorá má v sociálnej sieti Facebook zriadený svoj profil a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo aj „účastník“).
 2. Súťažiacim sa stáva osoba podľa čl. III bodu 1 tohto Štatútu okamihom vykonania odpovede na súťažný post podľa tohto Štatútu a má právo byť zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu. Súťažiaci je v súťaži identifikovaný prostredníctvom označenia svojho profilu, ktorý použije pri odpovedi na súťažný post.
 3. Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže iba raz. Ak sa súťažiaci opakovane zapojí do súťaže s využitím rôznych profilov, ktoré budú ním vytvorené alebo mu bude umožnené tretími osobami použiť ich, stráca postavenie súťažiaceho a zároveň právo na výhru. V prípade odovzdania výhry takejto osobe a následného preukázania porušenia povinnosti podľa tohto bodu majú obe spoločnosti právo na vrátenie výhry.
 4. Súťažiaci nesmie k odpovedi uviesť informácie komerčného alebo nesúvisiace charakteru (odpoveď súťažiaceho musí byť v súlade s otázkou) so súťažným postom a nesmie uviesť informácie spôsobilé zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov oboch spoločností alebo tretích osôb.
 5. Obe spoločnosti si vyhradzujú právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila svojou odpoveďou k súťažnému postu podmienky uvedené v tomto Štatúte alebo iným spôsobom porušila podmienky uverejnené v tom Štatúte. Rovnako si obe spoločnosti vyhradzujú právo odstrániť alebo zablokovať odpoveď podľa predchádzajúcej vety a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie následkov tohto konania. Právo oboch spoločností domáhať sa nárokov vzniknutých z titulu tohto konania nie je vykonaním predmetných úkonov dotknuté.
 6. Obe spoločnosti nezodpovedajú za kroky prevádzkovateľa domény facebook.com, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zablokovaniu alebo odstráneniu odpovedí súťažiaceho.
 7. Súťažiacim nesmie byť zamestnanec oboch spoločností alebo blízka osoba zamestnanca oboch spoločností; pre definovanie blízkej osoby sa uplatnia primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 8. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas so znením tohto Štatútu a zaväzuje sa ho dodržiavať. Účasťou v súťaži sa rozumie uverejnenie odpovede na súťažný post.
 9. Každý súťažiaci si hradí sám náklady spojené so zapojením sa do súťaže.
 10. Obe spoločnosti si vyhradzujú právo v sporných prípadoch (posúdenie splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 11. Obe spoločnosti sú oprávnené aj počas súťaže priebežne kontaktovať súťažiacich a skontrolovať u nich splnenie podmienok stanovených Štatútom a následne postupovať podľa ustanovení tohto článku. Odmietnutie alebo opomenutie poskytnúť vysvetlenie obom spoločnostiam pri takejto kontrole sa považuje za porušenie podmienok tohto Štatútu.
 12. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
 13. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže nastanú také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť jednu zo spoločností; účasť súťažiaceho v súťaži zaniká doručením takéhoto oznámenia, ako aj zmazaním odpovede.

 

 1. Proces výberu víťaza súťaže a doručovanie výhry
 1. Dňa 05.04.2018 obe spoločnosti spoločne uskutočnia výber jedného víťaza súťaže, a to náhodným výberom formou žrebovania členmi komisie oboch spoločností s využitím elektronických prostriedkov.
 2. Víťaz súťaže bude obomi spoločnosťami bezodkladne po tom, čo dôjde k jeho vyžrebovaniu, informovaný cestou správy jeho profil na stránke www.facebook.com, že spoločnosť Trenčianske min. vody požiada výhercu o splnenie podmienok Štatútu a doručenie adresy v Slovenskej republike, na ktorú má byť výhra víťazovi súťaže doručovaná. V prípade, ak víťaz súťaže neoznámi spoločnosti Trenčianske min. vody potrebné informácie do uplynutia jedného kalendárneho týždňa odo dňa odoslania informácie o výhre zo strany spoločnosti Trenčianske min. vody, ide o porušenie podmienok Štatútu a víťaz stráca právo na výhru v súťaži s tým, že obe spoločnosti si vyhradzujú právo výhru odovzdať vylosovanému náhradníkovi.
 3. Spoločnosť po doručení korešpondenčnej adresy víťaza súťaže v Slovenskej republike bude doručovať výhru s využitím nákladnej prepravy na náklady spoločnosti Trenčianske min. vody.
 4. Spoločnosť Trenčianske min. vody doručí výhru na určenú adresu na jeden závoz po vzájomnej dohode s víťazom.
 5. Obe spoločnosti nezodpovedajú za poškodenie výhry v priebehu jej prepravy k víťazovi súťaže a víťaz súťaže nemá právo domáhať sa akéhokoľvek náhradného plnenia v prípade poškodenia výhry. Obe spoločnosti zároveň nezodpovedajú za omeškanie pri doručovaní výhry z dôvodov na strane poštovej služby alebo kuriérskej služby.

 

 1. Ustanovenia k výhre
 1. Účasť v súťaži a ani výhra v súťaži nezakladá právo účastníka súťaže ani víťaza súťaže na akékoľvek finančné plnenie zo strany oboch spoločností. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať, ani účasť v Súťaži.
 2. Víťaz súťaže získa po splnení podmienok podľa tohto štatútu 60 ks prírodnej minerálnej vody v objeme 0,5 l, druhu podľa odpovede víťaza.
 3. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP„) výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR.
 4. Obe spoločnosti si v prípade potreby, najmä v prípade nemožnosti dodať výhru v podobe špecifikovanej hnuteľnej veci, vyhradzujú právo zmeniť rozsah a obsah výhry.
 5. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.
 1. Spracovanie osobných údajov
 1. V súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) súťažiaci svojim zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba udeľuje obom spoločnostiam (ďalej aj ako „prevádzkovateľom“) ako prevádzkovateľom Podstránky Mitická a Podstránky Slovenské Firemné Hry a zároveň ako prevádzkovateľovom podľa príslušných ustanovení Zákona výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to (A) pre účely vytvorenia vlastnej evidencie o súťažiacich, (B) pre účely výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu, (C) pre účely  sprístupnenia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, názov profilu v sociálnej sieti Facebook a profilová fotografia v sociálnej sieti Facebook na Podstránke Mitická a Podstránke Slovenské Firemné Hry ako víťaza súťaže pre prípad víťazstva a (D) pre účely realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa a ním ponúkaných služieb a produktov. Súťažiaci vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľom poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľuje prevádzkovateľom na dobu 1 roka s tým, že súťažiaci si je vedomý, že má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídiel oboch spoločností alebo e-mailovú adresu spoločnosti miticka@miticka.eu a office@elcop.sk. Odvolanie súhlasu však ruší právo zúčastniť sa Súťaže a/alebo na výhru. Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 Zákona požadovať na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, ako aj žiadať opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil.
 2. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že je včas a riadne informovaný o spracovávaní jeho osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že súťažiaci udeľuje prevádzkovateľom súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu zapojením sa do súťaže vedomý si tohto Štatútu a svojich práv a povinností.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 29.03.2018.
 2. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k Súťaži a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.
 3. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkcionality. Takúto zmenu obe spoločnosti vhodným spôsobom zverejnia.
 4. Zapojením sa do súťaže každý účastník súťaže vyjadruje súhlas s tým, že prevádzkovateľ stránky www.facebook.com, prostredníctvom ktorej je súťaž podľa týchto pravidiel realizovaná, voči nemu nemá žiadne záväzky.
 5. Obe spoločnosti zároveň vyhlasujú, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená zo strany Facebook, resp. prevádzkovateľom stránky www.facebook.com a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave dňa 28.03.2018

Trenčianske minerálne vody, a.s.

Ing. Karol Kaššovic – predseda predstavenstva

Ing. Erik Kaššovic – podpredseda predstavenstva