Štatút súťaže „VYHRAJ 5 x 100 FLIAŠ Mitická 1,5L !“

Základné ustanovenia

 1. Tento Štatút reklamnej súťaže „VYHRAJ 5 x 100 FLIAŠ Mitická 1,5L!“ (ďalej len „Súťaž“ alebo aj „súťaž“) upravuje súťažné podmienky jej organizovania a účasti na nej (ďalej len „Štatút„) a predstavuje jediné záväzné pravidlá pre účasť v súťaži.
 2. Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Trenčianske minerálne vody, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3189/B (ďalej len „spoločnosť„).
 3. Spoločnosť vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút. Súťaž podľa tohto Štatútu nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ani verejnou súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 4. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 11.06.2018 do 17.06.2018 (ďalej aj ako „doba trvania súťaže“) s tým, že dňa 18.06.2018 prebehne žrebovanie víťazov súťaže v súlade s ustanoveniami tohto Štatútu.
 5. Tento Štatút je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti https://miticka.eu/vyhraj-5×100-flias-miticka/, a taktiež aj v samotnom sídle spoločnosti.
 6. Spoločnosť je prevádzkovateľom podstránky sociálnej siete Facebook s názvom Mitická (@Mitická), prostredníctvom, ktorej sprístupňuje aktuálne informácie o značke Mitická a zároveň prostredníctvom ktorej bude súťaž komunikovaná verejnosti (ďalej aj ako „Podstránka Mitická“).
 7. Účelom Súťaže je marketing produktov – prírodnej minerálnej vody spoločnosti v úzkom súvise s podporou pitného režimu osôb.
 8. O všetkých otázkach neupravených týmto Štatútom je oprávnená rozhodovať spoločnosť, rozhodnutie spoločnosti vo veciach súťaže a účasti súťažiaceho v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu spoločnosti v súťaži nie je opravný prostriedok, rozhodnutie spoločnosti je konečné.

Ustanovenia k priebehu súťaže

 1. Spoločnosť zverejní po dobu trvania súťaže prostredníctvom facebook Podstránky Mitická súťažný post (príspevok) (ďalej len „súťažný post„):

VYHRAJ 5 x 100 FLIAŠ Mitická 1,5L ‼️

⏩⏩Kliknite na prílohu a do komentu napíšte na kom ste sa zastavili??.

..?‍♀️??‍???‍♂️??‍♀️??‍???‍♂️?…
5 z vás vylosujeme a odmeníme 100x Mitická Jemne Perlivá 1,5L. Komentáre posielajte do 17.6.2018. Losovanie prebehne 18.6.2018. ⏪⏪

Pravidlá súťaže: https://miticka.eu/vyhraj-5×100-flias-miticka/

 

Pravidlá súťaže:

 1. Spoločnosť bude počas doby trvania súťaže pripomínať súťažný post ďalšími nesúťažnými postami na Podstránke Mitická.
 2. Účastník súťaže musí odpovedať na súťažný post v súlade s jeho znením v čase doby trvania súťaže. Odpoveď sa vykoná spôsobom určeným v prostredí sociálnej siete Facebook pre komentovanie súťažného postu.
 3. Dňa 17.06.2018 o 23.59 hod. sa súťaž končí s tým následkom, že primárne spoločnosť stiahne sprístupnený súťažný post z Podstránky Mitická alebo v prípade jeho nestiahnutia každá odpoveď na súťažný post už nebude zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu a pri každom takomto verejnom zdieľaní súťažného postu okamihom uplynutia času podľa tohto odseku osobe, ktorá ho vykonala nevzniká právo byť zaradený do procesu výberu víťaza súťaže.
 4. Pre odstránenie informácií platí, že spoločnosť bude prihliadať len na odpovede uverejnené pod súťažným postom v čase ukončenia súťaže a existujúce na Podstránke Mitická v čase priebehu žrebovania.
 5. Tento Štatút je spoločnosť oprávnená priebežne upravovať. Takáto zmena nezakladá vznik akýchkoľvek práv súťažiaceho voči spoločnosti, najmä nevzniká právo na náhradu akejkoľvek škody.
 6. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť termíny žrebovania.
 7. Spoločnosť vyhlasuje, že Facebook, resp. jeho prevádzkovateľ, nemá nič spoločné s touto súťažou.

 

Účasť v súťaži

 1. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok veku, je  spôsobilá na právne úkony, s adresou na doručovanie v Slovenskej republike, ktorá má v sociálnej sieti Facebook zriadený svoj profil a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto Štatútu (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo aj „účastník“).
 2. Súťažiacim sa stáva osoba podľa čl. III bodu 1 tohto Štatútu okamihom vykonania odpovede na súťažný post podľa tohto Štatútu a má právo byť zaradená do procesu výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu. Súťažiaci je v súťaži identifikovaný prostredníctvom označenia svojho profilu, ktorý použije pri odpovedi na súťažný post.
 3. Súťažiaci má právo zapojiť sa do súťaže iba raz. Ak sa súťažiaci opakovane zapojí do súťaže s využitím rôznych profilov, ktoré budú ním vytvorené alebo mu bude umožnené tretími osobami použiť ich, stráca postavenie súťažiaceho a zároveň právo na výhru. V prípade odovzdania výhry takejto osobe a následného preukázania porušenia povinnosti podľa tohto bodu má spoločnosť právo na vrátenie výhry.
 4. Súťažiaci nesmie k odpovedi uviesť informácie komerčného alebo nesúvisiace charakteru (odpoveď súťažiaceho musí byť v súlade s otázkou) so súťažným postom a nesmie uviesť informácie spôsobilé zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov spoločnosti alebo tretích osôb.
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne rozhodnúť o nezaradení osoby, ktorá porušila svojou odpoveďou k súťažnému postu podmienky uvedené v tomto Štatúte alebo iným spôsobom porušila podmienky uverené v tom Štatúte. Rovnako si spoločnosť vyhradzuje právo odstrániť alebo zablokovať odpoveď podľa predchádzajúcej vety a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie následkov tohto konania. Právo spoločnosti domáhať sa nárokov vzniknutých z titulu tohto konania nie je vykonaním predmetných úkonov dotknuté.
 6. Spoločnosť nezodpovedá za kroky prevádzkovateľa domény facebook.com, v dôsledku ktorých môže dôjsť k zablokovaniu alebo odstráneniu odpovedí súťažiaceho.
 7. Súťažiacim nesmie byť zamestnanec spoločnosti alebo blízka osoba zamestnanca spoločnosti; pre definovanie blízkej osoby sa uplatnia primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 8. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži potvrdzuje súhlas so znením tohto Štatútu a zaväzuje sa ho dodržiavať. Účasťou v súťaži sa rozumie uverejnenie odpovede na súťažný post.
 9. Každý súťažiaci si hradí sám náklady spojené so zapojením sa do súťaže.
 10. Spoločnosť si vyhradzuje právo v sporných prípadoch ( posúdenie splnenia podmienok zúčastniť sa Súťaže) rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 11. Spoločnosť je oprávnená aj počas súťaže priebežne kontaktovať súťažiacich a skontrolovať u nich splnenie podmienok stanovených Štatútom a následne postupovať podľa ustanovení tohto článku. Odmietnutie alebo opomenutie poskytnúť vysvetlenie spoločnosti pri takejto kontrole sa považuje za porušenie podmienok tohto Štatútu.
 12. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
 13. V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže nastanú také skutočnosti, ktoré bránia riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť spoločnosť; účasť súťažiaceho v súťaži zaniká doručením takéhoto oznámenia, ako aj zmazaním odpovede.

 Proces výberu víťaza súťaže a doručovanie výhry

 1. Dňa 18.06.2018 spoločnosť uskutoční výber piatich víťazov súťaže, a to náhodným výberom formou žrebovania členmi komisie spoločnosti s využitím elektronických prostriedkov.
 2. Víťaz súťaže bude spoločnosťou bezodkladne po tom, čo dôjde k ich vyžrebovaniu, informovaní cestou správy jeho profil na stránke www.facebook.com, že spoločnosť požiada výhercov o splnenie podmienok Štatútu a doručenie adresy v Slovenskej republike, na ktorú má byť výhra víťazom súťaže doručovaná. V prípade, ak víťaz súťaže neoznámi spoločnosti potrebné informácie do uplynutia jedného kalendárneho týždňa odo dňa odoslania informácie o výhre zo strany spoločnosti, ide o porušenie podmienok Štatútu a víťaz stráca právo na výhru v súťaži s tým, že spoločnosť si vyhradzuje právo výhru odovzdať vylosovanému náhradníkovi.
 3. Spoločnosť po doručení korešpondenčnej adresy víťaza súťaže v Slovenskej republike bude doručovať výhru s využitím poštového kuriéra alebo osobným doručením niektorým zo zamestnancov spoločnosti.
 4. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie výhry v priebehu jej prepravy k víťazovi súťaže a víťaz súťaže nemá právo domáhať sa akéhokoľvek náhradného plnenia v prípade poškodenia výhry. Spoločnosť zároveň nezodpovedá za omeškanie pri doručovaní výhry z dôvodov na strane poštovej služby alebo kuriérskej služby.

 Ustanovenia k výhre

 1. Účasť v súťaži a ani výhra v súťaži nezakladá právo účastníka súťaže ani víťaza súťaže na akékoľvek finančné plnenie zo strany spoločnosti. Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju vymáhať, ani účasť v Súťaži.
 2. Víťaz súťaže získa po splnení podmienok podľa tohto štatútu 100 fliaš 1,5L produktov minerálnej vody Mitická.
 3. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DP„) výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa Zákona o DP. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Usporiadateľ oznámi výhercovi pri odovzdaní výhry jej hodnotu. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o DP sú od dane oslobodené výhry neprevyšujúce hodnotu 350 EUR.
 4. Spoločnosť si v prípade potreby, najmä v prípade nemožnosti dodať výhru v podobe špecifikovanej hnuteľnej veci, vyhradzuje právo zmeniť rozsah a obsah výhry.
 5. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia.

Spracovanie osobných údajov

 1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“) súťažiaci svojim zapojením sa do súťaže ako dotknutá osoba udeľuje spoločnosti (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi Podstránky Mitická a zároveň ako prevádzkovateľovi podľa príslušných ustanovení Zákona výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov o mojej osobe, a to (A) pre účely vytvorenia vlastnej evidencie o súťažiacich, (B) pre účely výberu víťaza súťaže podľa tohto Štatútu, (C) pre účely  sprístupnenia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, názov profilu v sociálnej sieti Facebook a profilová fotografia v sociálnej sieti Facebook na Podstránke Mitická ako víťaza súťaže pre prípad víťazstva a (D) pre účely realizácie marketingovej prezentácie prevádzkovateľa a ním ponúkaných služieb a produktov. Súťažiaci vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne, slobodne, vážne a bez omylu a že sú úplné a pravdivé. Súhlas udeľuje prevádzkovateľovi na dobu 1 roka s tým, že súťažiaci si je vedomý, že má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailovú adresu spoločnosti gdpr@miticka.eu. Odvolanie súhlasu však ruší právo zúčastniť sa Súťaže a/alebo na výhru. Dotknutá osoba má práva v zmysle Zákon.
 2. Súťažiaci zároveň vyhlasuje, že je včas a riadne informovaný o spracovávaní jeho osobných údajov. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že súťažiaci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas vo vyššie uvedenom rozsahu zapojením sa do súťaže vedomý si tohto Štatútu a svojich práv a povinností.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.6.2018.
 2. V prípade nezrovnalostí medzi propagačnými materiálmi k Súťaži a týmto Štatútom, majú ustanovenia tohto Štatútu prednosť.
 3. V prípade vážnych prevádzkových alebo organizačných dôvodov alebo z dôvodov vyššej moci si spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu Štatútu a na posunutie, prerušenie, zrušenie alebo zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu výherných predmetov – nahradenie deklarovanej výhry predmetom porovnateľnej hodnoty a funkcionality. Takúto zmenu spoločnosť vhodným spôsobom zverejní.
 4. Zapojením sa do súťaže každý účastník súťaže vyjadruje súhlas s tým, že prevádzkovateľ stránky www.facebook.com, prostredníctvom ktorej je súťaž podľa týchto pravidiel realizovaná, voči nemu nemá žiadne záväzky.
 5. Spoločnosť zároveň vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená zo strany Facebook, resp. prevádzkovateľom stránky www.facebook.com a nie je s ňou nijako spojená.

 

 

 

V Bratislave dňa 10.06.2018

Trenčianske minerálne vody, a. s.

Ing. Karol Kaššovic – predseda predstavenstva

Ing. Erik Kaššovic – podpredseda predstavenstva